Het decreet leerlingenbegeleiding dat in 2018 gestemd werd, had als belangrijk doel dat er duidelijkheid kwam over de rollen en opdrachten van de school enerzijds en het centrum voor leerlingenbegeleiding anderzijds. Het CLB diende voortaan de rol op te nemen van draaischijffunctie op het niveau van verhoogde zorg, en de leerling door te verwijzen naar het meest gepaste zorgaanbod.

Vanuit die visie werd besloten dat voor het beslissen van een verlengd verblijf in de kleuterklas, een vervroegde instap of verlengde uitstap in het lager onderwijs en het zittenblijven, steeds een verplicht advies diende afgeleverd te worden door het CLB.

Dit strookt evenwel niet met de realiteit dat de school op de eerste plaats verantwoordelijk is voor het bieden van een brede basiszorg en verhoogde zorg. Een verantwoordelijkheid die met zich meebrengt dat het de school, de leerkracht of de klassenraad is die het best de onderwijs- en ondersteuningsnoden van de leerling kent en in overleg met ouders bepaalde beslissingen omtrent begeleiding op zich neemt. Het is pas bij de uitbreiding van zorg dat het CLB geraadpleegd en betrokken wordt. Toch was het deze laatste die beslissend was in het nemen van de hierboven beschreven taken omtrent verplicht advies.

Na bespreking in het parlement, en bij goedkeurig van deze voorgestelde wijzigingen in het decreet basisonderwijs met betrekking tot de rol van de centra voor leerlingenbegeleiding zal het CLB niet meer verplicht zijn advies te geven rond een verlengd verblijf in de kleuterklas, een vervroegde instap of verlengd verblijf in het lager onderwijs, en het beslissen tot zittenblijven. 

We geven hierbij meer autonomie en vertrouwen aan het leerkrachtenteam en haar directie. 

Onderwerpen