Handen uit de mouwen voor ambitieus onderwijs

Door Kathleen Krekels op 1 oktober 2019, over deze onderwerpen: Basisonderwijs, Eindtermen, Hoogbegaafdheid, Leerlingenbegeleiding, Lerarenloopbaan, M-decreet, Planlast, STEM-onderwijs, Taalbeleid

Jambon I staat in de steigers en het regeerakkoord ligt op tafel. Dat fungeert als hét kompas bij uitstek voor ons om te bouwen aan een Vlaanderen dat nóg welvarender is, om te werken aan een samenleving waar het aangenaam wonen, leven en werken is. In die samenleving is onderwijs het fundament. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we hoge verwachtingen koesteren van de instellingen die dat onderwijs verzorgen. Daarom primeert het ambitieus streven naar excellentie opnieuw. Het is dat excellent onderwijs dat onze Vlamingen verdienen. Het is dat excellent onderwijs waar onze ondernemingen naar vragen. Het is dat excellent onderwijs waar ik mij de komende vijf jaar opnieuw voor zal smijten.

 

Ambitieus vanaf de kleuterklas

‘Goed begonnen is half gewonnen’ klinkt misschien als een boutade, maar er schuilt een grote grond van waarheid in. In de basisschool leren kinderen spelen, leren en werken. Ze leren er zichzelf kennen en kunnen er hun talenten ontwikkelen. Ons onderwijs moet daarop inspelen zodat talenten worden ontplooid want we mogen geen enkel talent verspillen. Dat wil zeggen dat we onze eindtermen ambitieus herschrijven, zeker voor wat betreft Nederlands, Frans, Wiskunde, Wetenschappen en Techniek.

De nieuwe Vlaamse regering zal ook evenveel middelen voorzien voor het kleuteronderwijs als voor het lager onderwijs. Bijkomende kinderverzorgsters zullen extra steun geven aan kleuteronderwijzers.

In het kader van het basisonderwijs is er ook voldoende aandacht nodig voor het directeursambt en het brede takenpallet waarmee de schoolhoofden te maken krijgen. Daarom voorzien we voor directies in extra administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning in die betrokken school.

 

Taalkennis Nederlands absolute topprioriteit

Ook van groot belang bij de start van de schoolloopbaan is een gegronde kennis van het Nederlands. Taal is immers hét instrument bij uitstek om volwaardig te kunnen participeren aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving in zijn totaliteit. Als we kinderen met gelijke kansen aan hun onderwijscarrière willen laten beginnen, dan is de onderwijstaal de sleutel. De leerplichtverlaging komt daaraan tegemoet. Zo zorgen we er immers voor dat kleutertjes, die thuis onvoldoende Nederlands spreken, de taal in de kleuterklas kunnen leren en zo naar de lagere school kunnen gaan zonder taalachterstand. 

We zetten in op taalvaardigheid Nederlands voor alle leerlingen, ongeacht hun thuistaal. Het is niet voldoende om Nederlands enkel als gebruikstaal te kennen. Ook grammatica, zinsontleding en begrijpend lezen horen thuis in de eindtermen. Wie extra taalachterstand heeft, kan terecht in een taalbadklas.

 

M-decreet wordt afgeschaft

Een verkeerd begrepen gelijkheidsstreven hypothekeert de toekomst van alle leerlingen. Daar heeft dus niemand een boodschap aan. Daarom schaffen we het M-decreet af in zijn huidige vorm en vervangen we het door een begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun leerkrachten.  Het buitengewoon onderwijs blijft voor veel kinderen de beste plaats met de beste omkadering. Bij elke afweging geldt onverkort: gewoon onderwijs als het kan, kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs als dat meer aangewezen is.

 

Hoogbegaafden vallen niet uit de boot

We willen leerwinst boeken bij élke leerling. We hebben daarom ook oog voor de snellerenden, hoogbegaafden en uitzonderlijk hoogbegaafden. Leerkrachten moeten deze kinderen zo vroeg mogelijk herkennen en signaleren. Ook voor deze leerlingen moeten leraren een beroep kunnen doen op ondersteuning en moeten deze leerlingen gebruik kunnen maken van hulpmiddelen om het lesaanbod op hun specifieke behoeften te kunnen afstemmen. Hiertoe passen we de regelgeving aan.

 

Het papieren monster temmen

Het lerarenberoep kampt met een enorm perceptieprobleem. Het lerarentekort komt dan ook niet als een verrassing. Als we daar iets aan willen verhelpen, moeten we het leerkrachtschap opnieuw aantrekkelijk maken. De papierberg laten slinken is al een grote stap. Want – ondanks dat voor leraren hun job de allermooiste is – de administratieve last is en blijft enorm. En die planlast doet leraren echt niet beter lesgeven of leerlingen meer leren. Wel integendeel. Daarom kiezen we ervoor om leraren en directies maximaal vertrouwen te geven en in te zetten op een drastische planlastvermindering die ze – ondanks de inspanningen van de afgelopen regeerperiode – nog steeds ervaren. Planlast wordt een item bij de doorlichting van de inspectie. Elke inspecteur wordt planlastinspecteur. De inspectie doet uitspraken over hoe de planlast naar beneden moet. Ook de onderwijsverstrekkers wijzen we op hun gedeelde verantwoordelijkheid hierin. Kwaliteit meten we immers niet door allerlei nodeloze administratieve lasten en rapporten. Om komaf te maken met deze irriterende regeldruk en planlast activeren we het meldpunt.

 

Inzetten op technische profielen

Wie af en toe met ondernemers in contact komt, weet dat de arbeidsmarkt schreeuwt om technisch en wetenschappelijk geschoolde profielen. We blijven investeren dan ook in de didactische uitrusting van klassen die gebruikt worden voor technisch of zorg georiënteerde opleidingen in het technisch en beroepsonderwijs. Ook in het basisonderwijs blijven we de aandacht voor Wetenschap en Techniek versterken. Leerlingen kunnen zich in de laatste jaren van het basisonderwijs laten specialiseren in een leergebied.

 

Reputatie van de Vlaming als polyglot bewaken

Nog een bezorgdheid vanop de werkvloer is de tanende reputatie van de Vlaming als talenknobbel. Talenkennis is een echte rijkdom voor de Vlaming. Sterkere taalcompetenties zijn de ingrediënten van een ambitieus taalonderwijs. We stellen een Actieplan Talen op en zorgen voor voldoende gekwalificeerde leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is